Group information

Contact us

Feng Wang
Tel: +86 411-8437 9762
Email: wangfeng@dicp.ac.cn

Xiaochen Zhang
Tel: +86 411-8437 9798
Fax: +86 411-8437 9798
Email: xczhang@dicp.ac.cn

Dalian Institute of Chemical Physics, CAS
457 Zhongshan Road, Dalian, 116023