Member

Group Leader

Feng Wang
Staff

Min Wang

Yehong Wang

Xiaochen Zhang

Jian Zhang

Jianmin Lu

Shushuang Li

Zhixin Zhang

Chaofeng Zhang

Huifang Liu

Qiang Guo

Taichao Jiang

Zhiguo Pu

Qi Gao
Postdoctor

Anon Bunrit

Lijun Lei

Ning Li
Graduate Students

Nengchao Luo

Jinghua An

Hongji Li

Zhitong Zhao

Kaiyi Su

Zhipeng Huang

Ying Ji

Zhuyan Gao

Jianyu Han

Puning Ren

Meijiang Liu

Shichao Zhang

Shiyang Liu

Xueyuan Wang

Genheng Li
Former Members

Qi Song

Xing Chen

Wenguang Zhao

Guifu Chen

Miao Yu

Zhe Zhang

Haijun Chen

Lihua Li

Tingting Hou

Zhipeng Zhao