Member - Huifang Liu

Huifang Liu (刘慧芳)

Email: liuhuifang@dicp.ac.cn
B.S. in Chemistry (2013)
Graduated from Zhengzhou University

Research Interests

The catalytic performance of ceria-based materials tailored by non-metallic elements doping.

Publication

  1. Huifang Liu, Min Wang, Hongji Li, Nengchao Luo, Shutao Xu, Feng Wang*. New protocol of copper-catalyzed oxidative C(CO)-C bond cleavage of aryl and aliphatic ketones to organic acids using O2 as the terminal oxidant. J. Catal., 2017, 346, 170-179.