Publications-2019

88. Tingting Hou, Nengchao Luo, Yi-Tao Cui, Jianmin Lu, Lei Li, Katherine E MacArthur, Marc Heggen, Ruotian Chen, Fengtao Fan, Wenming Tian, Shengye Jin, Feng Wang*. Selective reduction of CO2 to CO under visible light by controlling coordination structures of CeOX-S/ZnIn2S4 hybrid catalysts. Appl. Catal. B-Environ., 2019, 245, 262-270. link 

89. Hongji Li, Elena Subbotina, Anon Bunrit, Feng Wang*, Joseph S. M. Samec*. Functionalized spirolactones by photoinduced dearomatization of biaryl compounds. Chem. Sci., 2019, doi:10.1039/C8SC05476B. link 

88. Tingting Hou, Nengchao Luo, Yi-Tao Cui, Jianmin Lu, Lei Li, Katherine E MacArthur, Marc Heggen, Ruotian Chen, Fengtao Fan, Wenming Tian, Shengye Jin, Feng Wang*.
Selective reduction of CO2 to CO under visible light by controlling coordination structures of CeOX-S/ZnIn2S4 hybrid catalysts.
Appl. Catal. B-Environ., 2019, 245, 262-270. link

89. Hongji Li, Elena Subbotina, Anon Bunrit, Feng Wang*, Joseph S. M. Samec*.
Functionalized spirolactones by photoinduced dearomatization of biaryl compounds.
Chem. Sci., 2019, doi:10.1039/C8SC05476B. link