Staffs

Xukai Zhou(周旭凯)

title Associate Professor email xkzhou[@]dicp.ac.cn
degree Ph.D., Dalian Institute of Chemical Physics

A63F4

Xukai Zhou(周旭凯)

Email: xkzhou[@]dicp.ac.cn
Ph.D. in Organic Chemistry (2018)
Graduated from Dalian Institute of Chemical Physics

Research Interests:

   radical chemistry, photochemistry, biomass transformation

Publications: 

1. Xukai Zhou, Yan Xu, and Guangbin Dong. Nat. Catal. 2021, 4, 703–710.

2. Xukai Zhou, TingTing Yu, and Guangbin Dong. J. Am. Chem. Soc. 2022, 10.1021/jacs.2c04382.

3. Xukai Zhou, Yan Xu, and Guangbin Dong. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 20042–20048.

4. Xukai Zhou, Jintao Xia, Guangfan Zheng, Lingheng Kong, Xingwei Li. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 6681-6685.

5. Xukai Zhou, Yupeng Pan, and Xingwei Li. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 8163-8167.

6. Xukai Zhou, Songjie Yu, Lingheng Kong, and Xingwei Li. ACS Catal. 2016, 6, 647−651.

7. Xukai Zhou, Yixin Luo, Lingheng Kong, Youwei Xu, Guangfan Zheng, Yu Lan* and Xingwei Li.  ACS Catal. 2017, 7, 7296−7304.

8. Xiao-Yang Chen, Xukai Zhou, Jianchun Wang, and Guangbin Dong (co-first author) ACS Catal. 2020, 10, 24, 14349-14358.

9. Xukai Zhou, Zisong Qi, Songjie Yu, Lingheng Kong, Yang Li, Wan-Fa Tian, and Xingwei Li. Adv. Synth. Catal. 2017, 359, 1620–1625. (Cover picture)

10. Xukai Zhou, Songjie Yu, Zisong Qi, Lingheng Kong, and Xingwei Li. J. Org. Chem. 2016, 81, 4869−4875.

11. Xukai Zhou, Songjie Yu, Zisong Qi & Xingwei Li. Sci. China Chem. 2015, 58, 1297-1301. (Hot paper)

12. Xukai Zhou, Jiaqiong Sun, Xingwei Li. Chin. J. Catal. 2018, 39, 1782-1791.