Graduate Students

Dongxia Jiao (焦东霞)

title Ph.D. Student email jiaodongxia[@]dicp.ac.cn
degree B.S., Zhengzhou University


Dongxia Jiao(焦东霞)

Email: jiaodongx[@]dicp.ac.cn
B.S. in Chemistry (2019)
Graduated from Zhengzhou University
Interests: Movie and music