Publications

Publications-2015

44. Zhe Zhang, Min Wang, Chaofeng Zhang, Zhixin Zhang, Jianmin Lu, Feng Wang*. The cascade synthesis of quinazolinones and quinazolines using an α-MnO2 catalyst and tert-butyl hydroperoxide (TBHP) as an oxidant. Chem. Commun., 2015, 51(44), 9205-9207. link 

45. Yehong Wang, Jian Zhang, Jing Liu, Chaofeng Zhang, Zhixin Zhang, Jie Xu*, Shutao Xu, Fangjun Wang, Feng Wang*. C-N and N-H bond metathesis reactions mediated by carbon dioxide. ChemSusChem, 2015, 8(12), 2066-2072. link

46. Min Wang, Xiangkui Gu, Haiyan Su, Jianmin Lu, Jiping Ma, Miao Yu, Zhe Zhang, Feng Wang*. Preferential cleavage of C-C bonds over C-N bonds at interfacial CuO-Cu2O sites. J. Catal., 2015, 330, 458-464. link 

47. Zhixin Zhang, Yehong Wang, Min Wang, Jianmin Lü, Lihua Li, Zhe Zhang, Mingrun Li, Jingyang Jiang*, Feng Wang*. An investigation of the effects of CeO2 crystal planes on the aerobic oxidative synthesis of imines from alcohols and amines. Chin. J. Catal., 2015, 36(9), 1623-1630. link

48. Min Wang, Jianmin Lu, Jiping Ma, Zhe Zhang, Feng Wang*. Cuprous oxide catalyzed oxidative C-C bond cleavage for C-N bond formation: synthesis of cyclic imides from ketones and amines. Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54(47), 14061-14065. link

44. Zhe Zhang, Min Wang, Chaofeng Zhang, Zhixin Zhang, Jianmin Lu, Feng Wang*.
The cascade synthesis of quinazolinones and quinazolines using an α-MnO2 catalyst and tert-butyl hydroperoxide (TBHP) as an oxidant.
Chem. Commun., 2015, 51(44), 9205-9207. link

45. Yehong Wang, Jian Zhang, Jing Liu, Chaofeng Zhang, Zhixin Zhang, Jie Xu*, Shutao Xu, Fangjun Wang, Feng Wang*.
C-N and N-H bond metathesis reactions mediated by carbon dioxide.
ChemSusChem, 2015, 8(12), 2066-2072. link

46. Min Wang, Xiangkui Gu, Haiyan Su, Jianmin Lu, Jiping Ma, Miao Yu, Zhe Zhang, Feng Wang*.
Preferential cleavage of C-C bonds over C-N bonds at interfacial CuO-Cu2O sites.
J. Catal., 2015, 330, 458-464. link

47. Zhixin Zhang, Yehong Wang, Min Wang, Jianmin Lü, Lihua Li, Zhe Zhang, Mingrun Li, Jingyang Jiang*, Feng Wang*.
An investigation of the effects of CeO2 crystal planes on the aerobic oxidative synthesis of imines from alcohols and amines.
Chin. J. Catal., 2015, 36(9), 1623-1630. link

48. Min Wang, Jianmin Lu, Jiping Ma, Zhe Zhang, Feng Wang*.
Cuprous oxide catalyzed oxidative C-C bond cleavage for C-N bond formation: synthesis of cyclic imides from ketones and amines.
Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54(47), 14061-14065. link